Algemene Voorwaarden

HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN VAREN MET SCHIPPER

Deze Algemene Voorwaarden Varen met Schipper van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 15 november 2012 onder nummer 97/2012. HISWA Vereniging zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Leden worden dan ook verzocht het HISWA kantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd. Ter versterking is copyright gevestigd op de diverse teksten.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van HISWA Vereniging bedrijfsmatig een vaartuig met schipper ter beschikking stelt aan consument. b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst sluit betreffende een vaartocht met schipper aan boord van een vaartuig. c. Schipper: de gezagvoerder op het schip. d. Gast: natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die op uitnodiging van de consument en met toestemming van de ondernemer zich aan boord bevindt van het vaartuig. e. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingstukken en inventaris. f. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen ondernemer en consument, waarbij de ondernemer zich tegenover de consument verbindt om de consument tegen betaling op een vaartuig met schipper te vervoeren. g. Vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het vaartuig gedurende de in de overeenkomst genoemde periode. h. Bagage: de normale goederen die de consument en/of zijn gasten bij zich draagt bij het aan boord gaan. i. Elektronisch: per e-mail of website. j. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie te Den Haag.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst, die de ondernemer, lid van HISWA Vereniging, sluit met de consument met betrekking tot het tegen betaling vervoeren van consument en gasten op een vaartuig met schipper. 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen ondernemer en consument en de consument wijst zijn gasten op de regels uit deze algemene voorwaarden. De consument vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken die de gast jegens de ondernemer maakt voor zover aansprakelijkheid van de ondernemer uitgesloten zou zijn indien de consument deze aanspraak jegens de ondernemer zou maken. 3. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD/DE OFFERTE 1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk danwel elektronisch uit. 2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.

3. Het schriftelijke danwel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na dagtekening. 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en vermeld in ieder geval: - de aard, de inhoud en de omvang van de door de ondernemer te verrichten diensten; - de totale kosten en het percentage dat vooruit betaald moet worden; - de wijze van betaling; - de datum en tijdstip van inscheping en ontscheping. 5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 - OVEREENKOMST 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument. 2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch vastgelegd. 3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

ARTIKEL 5 - BETALINGSVOORWAARDEN 1. Betaling moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur, doch in ieder geval op de aanvangsdatum van de vaartocht, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, geschieden. 2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag. 3. Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: 15% over de eerste € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag; 10% over de volgende € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;

I&A 16-11-2012 2

5% over de daarop volgende € 5.000,-- van het verschuldigde bedrag; 1% over de daarop volgende € 15.000,-- van het verschuldigde bedrag. 4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

ARTIKEL 6 - ANNULERING 1. Indien de consument de overeenkomst wil annuleren dient hij de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de ondernemer wordt als datum van annulering aangemerkt. 2. In geval van annulering is de consument aan de ondernemer een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van: Schadeloosstelling schip: 15% in geval van annulering tot 3 maanden voor afvaart; 50% in geval van annulering tot 2 maanden voor afvaart; 75% in geval van annulering tot 1 maand voor afvaart; 100% in geval van annulering binnen 1 maand voor afvaart. Schadeloosstelling catering en overige diensten: 15% in geval van annulering tot 1 week voor afvaart; 50% in geval van annulering tot 1 dag voor afvaart; 100% in geval van annulering op de dag van afvaart. 3. In geval van annulering kan de consument de ondernemer om een indeplaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde (inclusief gasten) voor de ondernemer acceptabel is, is de ondernemer gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 7 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ONDERNEMER 1. De ondernemer zal zich inspannen de vaartocht naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap uit te (laten) voeren. 2. De ondernemer staat ervoor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften en minimaal voorzien is van een deugdelijke veiligheidsuitrusting. 3. De vaarroute wordt door de ondernemer en/of de schipper in overleg met de consument bepaald, tenzij anders is overeengekomen. 4. Te allen tijde is de ondernemer en/of de schipper bevoegd om op grond van (te verwachten) nautische en/of meteorologische gronden de vaartocht te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of aankomst, het niet uitvaren. Onder nautische en/of meteorologische gronden wordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip. 5. Indien het overeengekomen vaartuig en/of de schipper onverhoopt niet beschikbaar zijn, is de ondernemer gerechtigd een gelijkwaardig ander vaartuig c.q. een andere schipper in te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn en de niet-beschikbaarheid het gevolg zijn van een oorzaak die een zorgvuldig vervoerder niet had kunnen voorkomen, dan is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 6. De ondernemer heeft het recht om tot twintig dagen voor de aanvang van de vaartocht de prijs te verhogen in verband met ingrijpende wijzigingen van de kosten voor het uitvoeren van de vaartocht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling kosteloos te annuleren. 7. De ondernemer wijst de consument op de verplichting van artikel 8 lid 9.

ARTIKEL 8 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE CONSUMENT 1. De consument is verplicht de ondernemer of diens vertegenwoordiger uiterlijk bij aanvang van de vaartocht een lijst met de namen van de gasten inclusief telefoonnummers van contactpersonen te overhandigen.

2. Aan het einde van de overeengekomen vaarperiode dient de consument ervoor zorg te dragen dat het vaartuig in dezelfde staat verkeert als bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode voor zover dit binnen zijn invloedsfeer ligt. 3. De consument en zijn gasten dienen te allen tijde de aanwijzingen van de ondernemer en van de schipper op te volgen. Dit geldt met name ten aanzien van de voorschiften en aanwijzingen welke in het belang zijn van de orde en de veiligheid. 4. De consument verschaft om niet, de schipper en eventueel aanwezige bemanning, de mogelijkheid gebruik te maken van de aan boord aanwezige catering. Wordt niet aan boord gegeten, dan wordt in de huurprijs een bedrag voor catering van de schipper en bemanning opgenomen. 5. De bagage van de consument en zijn gasten dient zodanig van omvang te zijn en zodanig geplaatst te worden dat hierdoor geen hinder wordt veroorzaakt. Dit ter beoordeling van de schipper. 6. Het door de consument en/of zijn gasten aan boord brengen of hebben van gevaarlijke stoffen, drugs of smokkelwaar is verboden. 7. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is het verboden huisdieren aan boord te brengen of te hebben. 8. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof zijn voor rekening van de consument. 9. De consument wijst zijn gasten op de bepalingen uit deze voorwaarden die voor hen van toepassing zijn.

ARTIKEL 9 - NIET NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. Indien de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, kan de consument de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. 2. De consument heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de ondernemer laatstgenoemde niet kan worden toegerekend. 3. Het bovenstaande geldt niet als door de ondernemer een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden. 4. Indien de consument niet heeft gehandeld conform artikel 8 lid 2 van deze voorwaarden, dan is de ondernemer gerechtigd op kosten van de consument het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door dood of letsel en/of aan zaken voor zover veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig ondernemer in zijn rol als vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover de ondernemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. 2. Indien de ondernemer bewijst dat schuld of nalatigheid van de consument en/of gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven. 3. De consument is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door hem en/of door gasten/bezoekers die op zijn uitnodiging aan boord van het schip verblijven, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van de ondernemer en/of de schipper.

ARTIKEL 11 - OVERMACHT 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de ondernemer niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.

I&A 16-11-2012 3

2. Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die de ondernemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen. 3. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de ondernemer recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsituatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover de consument daardoor gebaat is.

ARTIKEL 12 - KLACHTEN 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer 2. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen. 3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 - GESCHILLENREGELING 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend. 3. De Geschillencommissie neemt slechts een geschil in behandeling indien met het geschil een bedrag van niet meer dan € 14.000,-- is gemoeid 4. Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,-- te boven gaat, kunnen alleen door de Commissie worden behandeld indien beide partijen hiermee uitdrukkelijk instemmen. 5. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 6. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 7. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

8. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 14 - NAKOMINGSGARANTIE 1. HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,-- per bindend advies, wordt dit bedrag door HISWA Vereniging aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,-- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,-- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft HISWA Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij HISWA Vereniging en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan HISWA Vereniging. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,--, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van € 10.000,-- uitkomt over te dragen aan HISWA Vereniging, waarna HISWA Vereniging op eigen naam en kosten de betaling daarvan zal vragen ter voldoening aan de consument. 3. HISWA Vereniging verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is: - aan het lid is surséance van betaling verleend; - het lid is failliet verklaard; - de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 15 - AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen danwel uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 16 - WIJZIGINGEN HISWA Vereniging zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond.

ARTIKEL 17 - RECHTSKEUZE Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.